Cymraeg

Staff at Bod Hyfryd are celebrating after it performed strongly in Your Care Rating, a nationwide survey of care home residents. The results show it was given an overall performance rating score of 973, out of 1,000. You can read the report here

At Bod Hyfryd we offer an exceptional level of person centred care and the highest quality of life to the lovely ladies and gentlemen who live with us. Nestling in the foot of the Clwydian Fells the home and gardens enjoy unrivalled views across the beautiful Welsh countryside.

Our fabulous team of nurses and carers provide 24-hour nursing care, together with first class care for those living with a dementia in our brand new Memory Lane Community.

Our brand new Memory Lane Community is dedicated to providing stimulation and first class care to those living with dementia, in a homely yet secure environment. With individual care plans based on the needs of our residents, we treat each one as an individual. Learning about life stories and then undertaking reminiscence work with them is as important to us as it is for the people that live with us - this valuable work helps us to connect with our residents on a personal level and enhance the overall care package that we offer to them. Essential to our homely feel is the enhanced relationship of trust we build with family and friends as well as with our residents.

Day-to-day life at Bod Hyfryd is a lovely experience with plenty of well-planned activities. The gardens are a great place to wander and relax - but also provide the ladies and gentlemen who live with us with a real sense of pride as they are very much involved in its design and planning throughout the seasons.

Dining at Bod Hyfryd is a truly enjoyable affair - our residents get to choose from a wide selection of dishes each meal time. Menus are designed not only to be nutritionally well-balanced, but also tantalising and mouth-watering.

We do hope we have the opportunity to meet you soon at Bod Hyfryd. Why not pop in when you are next passing and join us for a cup of coffee? This will give us the opportunity to discuss your own individual needs in detail and to chat about the ways in which Bod Hyfryd may be able to help. We look forward to meeting you soon.

Yma yn Bod Hyfryd, rydyn ni’n cynnig gofal sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn i’r boneddigion a’r boneddigesau hyfryd sy’n byw gyda ni, a hynny ar lefel neilltuol o uchel, yn ogystal â’r ansawdd bywyd gorau. Yn swatio wrth droed Bryniau Clwyd, mae yna olygfeydd heb eu hail o gartref a gerddi Bod Hyfryd ar draws cefn gwlad bendigedig Cymru.

Ceir gofal nyrsio 24 awr y dydd gan ein tîm gwych o nyrsys a gofalwyr, ynghyd â gofal o’r radd flaenaf i’r rheiny sy’n byw gyda dementia yn ein Cymuned Lôn Atgofion newydd sbon. 

Mae ein Cymuned Lôn Atgofion newydd sbon yn lle arbennig i gynnig ysgogiad a gofal o’r radd flaenaf i’r rheiny sy’n byw gyda dementia, a hynny mewn amgylchedd cartrefol ond diogel. Gyda chynlluniau gofal unigol yn seiliedig ar anghenion ein preswylwyr, rydyn ni’n trin pob un fel unigolyn. Mae dysgu am eu straeon bywyd, ac yna gwneud gwaith hel atgofion gyda nhw, mor bwysig i ni ag ydyw i’r bobl sy’n byw gyda ni – mae’r gwaith gwerthfawr hwn yn  ein helpu i feithrin cysylltiad gyda’n preswylwyr ar lefel bersonol a chyfoethogi’r pecyn gofal y gallwn ni ei gynnig iddyn nhw. Elfen hanfodol o’n hymdeimlad cartrefol yw’r berthynas gynnes o ymddiriedaeth yr ydyn ni’n ei meithrin gyda’r teulu, ffrindiau a’n preswylwyr.

Mae bywyd bob dydd yn Bod Hyfryd yn brofiad hyfryd, gyda digon o weithgareddau wedi eu cynllunio’n dda. Mae’r gerddi’n lle gwych i rodio a hamddena – ond hefyd yn rhoi gwir ymdeimlad o falchder i’r boneddigion a’r boneddigesau sy’n byw gyda ni, gan eu bod yn cyfrannu llawer at y gwaith o’u cynllunio trwy gydol y tymhorau.

Profiad gwir bleserus yw bwyta yn Bod Hyfryd – caiff ein preswylwyr ddewis o blith detholiad helaeth o brydau ar gyfer pob pryd bwyd. Cynlluniwyd y bwydlenni i sicrhau cydbwysedd maethol, ond hefyd i godi archwaeth ac i dynnu dŵr o’r dannedd.

Gobeithiwn y cawn gyfle i gwrdd â chi’n fuan yn Bod Hyfryd. Beth am alw heibio y tro nesaf y byddwch chi’n pasio – ymunwch â ni am baned o goffi! Fe fydd hyn yn gyfle i ni drafod eich anghenion unigol chi mewn manylder, a sgwrsio gyda chi i weld sut allai Bod Hyfryd eich helpu chi. Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi’n fuan.

Anita Horton
General Manager
Care Home in Flintshire | Bod Hyfryd