You are here

Bwyd

Mae bwyd a diod yn rhan bwysig o fywydau pob un ohonom, ac maen nhw’n brofiad arbennig o bleserus mewn cartrefi gofal Barchester. Gwna’n tîm o gogyddion profiadol iawn yn siŵr fod pob pryd o fwyd yn fendigedig o flasus ond hefyd yn adlewyrchu hoffterau, casbethau ac anghenion dietegol pob unigolyn.

Bwydlenni Enghreifftiol

I gael blas ar y bwydlenni yr ydyn ni’n eu gweini’n ddyddiol, ar draws pob un o’n cartrefi ledled y Deyrnas Unedig, gweler yr enghreifftiau isod.

Bwydlen brecwast

Bwydlen ddyddiol

Bwydlen amgen

Ffres a blasus

Boed yn bastai’r bugail iachusol, neu’n rhyfeddodau mwy egsotig, ein polisi ni yw sicrhau bod pob pryd o fwyd yn gytbwys o ran maeth ac wedi’i greu gan ddefnyddio’r cynhwysion lleol gorau a mwyaf ffres. Cynigia’n holl fwydlenni ddewisiadau ar gyfer prif brydau bwyd, ac fe fyddwn yn cynnig opsiynau eraill yn lle’r rhain i’r rheiny sydd eisiau rhywbeth gwahanol. Law yn llaw gyda phrydau cartref, rydyn ni hefyd yn pobi amrywiaeth o fyrbrydau’n ffres bob dydd, fel bod y rheiny sy’n byw yn ein cartrefi’n gallu eu mwynhau. Mae gwin ar gael gyda phrydau bwyd ac mae te, coffi, sudd a diodydd meddal eraill ar gael drwy’r amser yn ein holl gartrefi.

Prydau gan gogyddion o fri

I sicrhau bod y rheiny sy’n cael cefnogaeth gennym yn cael y prydau gorau’n gyson, rydyn ni wedi datblygu Academi Cogyddion Barchester, sy’n cynnig hyfforddiant a datblygiad parhaus i staff ein ceginau. Mae’n rhaglenni hyfforddiant yn amrywio o brentisiaethau i ddosbarthiadau Cogyddion o Fri, ac yn helpu’n staff i goginio i’r safonau uchaf. Mae ein hyfforddiant hefyd yn annog ein cogyddion i dreulio amser yn siarad â staff gofal a’r unigolion sy’n cael cefnogaeth gennym am yr hyn y maen nhw’n ei hoffi neu’n ei gasáu.  Mae hyn yn sicrhau mai dim ond y prydau hynny a gynlluniwyd i godi archwaeth yr unigolyn sy’n cael eu gweini yn ein cartrefi ni. O ganlyniad i’r mewnbwn hwn, mae llawer o’n cogyddion yn rhan annatod o fywydau’n cartrefi.

Gofynion dietegol

I’r trigolion hynny sy’n cael trafferth llyncu, rydyn ni’n addasu bwydlen y dydd i greu pryd meddal, hawdd ei fwyta.  I helpu’n cogyddion i gynhyrchu’r prydau hyn, mae ein hadran lletygarwch a’r Academi Cogyddion yn trefnu gweithdai theori ac ymarferol.  Trwy weithio mewn partneriaeth gyda Nutricia, mae’n gweithdai ymarferol yn gyfle i bob cogydd a dirprwy reolwr ddysgu am ddysffagia a chreu bwydlenni wedi eu haddasu. Mae’r cogyddion yn gweithio gyda’r hyfforddwr cogyddion i baratoi prydau y gellir eu stwnsho gyda fforc a phrydau piwrî trwchus sydd o’r trwch cywir, yn blasu’n iawn ac yn edrych yn dda.  Yna, gall y dirprwy reolwyr sicrhau bod yr holl fwydlenni sydd wedi eu haddasu’n cael eu cyflwyno’n iawn i’n preswylwyr. 

Denu’r cogyddion gorau

Caiff ein cogyddion eu recriwtio ar sail cyfweliad gyda’r tîm cynnal lletygarwch rhanbarthol a rheolwr y cartref. Mae’r broses ddethol hefyd yn cynnwys elfen ymarferol, ble mae cogyddion potensial yn coginio i banel o bobl sy’n byw yn y cartref, ac yn cwrdd â nhw. I’n cogyddion ni, mae eu swydd yn rhywbeth hynod o ddifrifol, ac mae’n cystadleuaeth ‘Coginio â Gofal’ flynyddol yn gyfle i’n cogyddion ymgiprys yn y rowndiau rhanbarthol ac yna mewn rownd derfynol genedlaethol, ar gyfer teitl ‘Prif Gogydd Barchester'.  

Beth fedrwn ni ei wneud i helpu?

Rydyn ni yma i helpu ymhob ffordd fedrwn ni – boed hynny’n gymorth i ddod o hyd i’r gefnogaeth iawn i chi neu’ch helpu i ddewis yr amgylchedd cartref gofal gorau. Defnyddiwch ein teclyn ar-lein i ddod o hyd i fwy o wybodaeth ar ein gwasanaethau, neu am fanylion cyswllt ein cartrefi gofal unigol er mwyn i chi gysylltu’n uniongyrchol i drefnu ymweliad. Neu, llenwch ein ffurflen cysylltu  ac fe gysylltwn ni â chi cyn gynted â phosib.